Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint dypvann

Dyp slambunn i Skagerrak

Afotisk finsediment- og finmaterialebunn i Skagerrak

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: M5-4, M5-5, M5-14, M5-15 i 6KE_2
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Nær truet NT

Utslagsgivende kritier B1+C1:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst og forringelse av arealet på grunn av abiotiske faktorer

Vurderingsenheten

Afotisk finsediment- og finmaterialebunn i Skagerrak omfatter grunntypene 4, 5, 14, og 15, finsediementbunn og finmaterialebunn i afotisk sublitoral og atlatisk vann (ned til 700 m). Typen skiller seg fra hovedtypen fordi bunntrålintensiteten er høyere enn for hovedtypen samlet. 

Dokumentasjon

Finsedimentbunn i Skagerrak er et område med høy trålaktivitet. Det er godt dokumentert at bunntråling skader mange bunnorganismer, som igjen fører til at bunndyrsamfunnene endres og derved også prosesser i bunnsedimentene som drives av bunndyrenes aktivitet. Studier i Barentshavet indikerer en nedgang i tetthet og artsmangfold av bunndyr på 20-30% i områder med høy trålintensitet (Buhl-Mortensen et al. 2015). I Nordsjøen har det vært vist at de områder med finpartikulært sediment og lavt naturlig stress er mest følsomme for trålaktivitet (Bolam m.fl. 2014) og bruker lengst tid på restitusjon. Det er her vurdert at trålaktiviteten kan gi en forringelse av bunndyrsamfunnet (artssammensetning, funksjoner, produksjon, og restitusjon) på opptil 50%

A-kriteriet: Mindre enn 20 % av arealet av vurderingsenheten har en trålintensiteten som er så høy at effekten på artssammensetningen og den økologiske funksjoner så sterkt og irreversibelt endret at arealet anses som tapt. Det er derfor ikke grunnlag for å rødliste typen basert på A-kriteriet.

B-kriteriet (B1a): Utbredelsesarealet til typen innenfor Skagerrak er på ca. 17 000 km2, noe som er innenfor terskelverdien for sterkt truet (EN) etter B1-kriteriet. For at B-kriteriet skal bli utslagsgivende må i tillegg ett av tre underkriterium (a-c) være oppfylt, dvs. det må være en pågående nedgang i kvalitet eller areal av typen. Kvaliteten er forringet gjennom stadig økt trålaktivitet gjennom siste 50 år. Derimot er det knyttet usikkerhet til i hvor stor grad den pågående aktiviteten vil føre til en ytterligere forringelse av kvaliteten. Denne usikkerheten skal i henhold til retningslinjene gi utslag i en lavere kategori enn om det var utvetydig dokumentert at reduksjonen i kvaliteten eller arealet ville fortsatt også i framtiden. Konklusjonen blir derfor nær truet (NT) etter B1-kriteriet 

C-kriteriet: Det mest påvirkede arealet er anslått til 30-50% av totalt areal hvor kvalitetsforringelsen av bunndyrsamfunnet kan være høyere enn 50%. Grad av forringelse (50-80 %) anslås som den relative artsutskiftingen fra situasjonen ved starten av vurderingsperioden (1968) til i dag og hvor tapt tilstand (100 % forringet) er beskrevet over.  Det er antatt at fremtidig forringelse blir lavere ved at bunndyrsamfunnene blir tilpasset trålaktiviteten. Konklusjonen blir NT etter C1 kriteriet.

D-kriteriet: ingen spesiell biotisk påvirknngsfaktor.

 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 17000 1,0 17000
Utbredelsesareal 17000 1,0 17000
Antall forekomster 170 1,0 170

Totaltarealet er beregenet fra tidligere NGUs sedimentkartlegging, hvor NGUs sedimentklasser faller innenfor grunntype 4, 5, 14, og 15. Dataene er tilgjengelige fra Mareanos database.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i marine miljø ↴
Bunntråling
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Bunntråling i denne delen av Skagerrak er stort sett reketråling. Sattelittsporingsdata fra Fiskeridirektoratet er sammensatt for perioden 2009 til 2015 er aggregert og griddet (se Buhl-Mortensen og Buhl-Mortensen 2018), og brukt som indikator for fysisk påvirkning av bunnen. Bunntrålingen i dypere deler av Skagerrak er svært høy, og vil redusere kvaliteten av naturtypen, både de biologiske prosessene og det fysiske miljøet for bambuskorallene.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak X

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 20 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Trolig pågående nedgang
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer NT

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Buhl-Mortensen, P. og Oug, E., (2018). Afotisk finsediment- og finmaterialebunn i Skagerrak, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/312