Gjøl-bunn på fast torv omfatter bunnen i dammer og tjern på myr.

Denne hovedtypen omfatter bunn bestående av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale. Bunnen har opprinnelse i den torvproduserende myra som omgir disse vannforekomstene. Denne typen bunn forekommer derfor hovedsakelig i dammer på myr, og i noen tilfeller i strandsona langs tjern som er omgitt av myr. Det er en gradvis overgang fra fast torv til innsjøbunn med nedbrutt, finfordelt torvmateriale (dy, tildels også gytje), spesielt i større dammer.

L6-2 Gjøl-bunn på fast torv fra svakt hellende, svakt intermediær (KA∙d) flarkmyr ved Risfjell i Gjerstad kommune.

Definisjon og avgrensning

L6 Gjøl-bunn på fast torv omfatter bunnen i små dammer (< 1 000 m2) og tjern på myr. I den torvproduserende myra er produksjonen av organisk materiale større enn nedbrytningen. Myra er bygd opp av plantemateriale som er produsert på stedet gjennom tusener av år, og som er ufullstendig nedbrutt på grunn av at et høyt grunnvannsspeil reduserer tilgangen til oksygen, og dermed gjør at nedbrytningsprosessen går svært langsomt.

Myrlitteraturen beskriver to typer små vannforekomster på myr. Vannforekomster på nedbørmyr betegnes «høljegjøler», mens vannforekomster i et mer eller mindre regelmessig mønster på jordvannsmyr kalles «flarkgjøler». Vanntilførselen til nedbørsmyr er utelukkende fra nedbøren, mens i jordvannsmyra i tillegg til nedbørvann mottar tilsig av vann som har vært i kontakt med jord og berggrunn, via bekker og avrenning av overflatevann i perioder med mye nedbør. L6 Gjøl-bunn på fast torv er derfor delt i to basert på substrattype; gjøl-bunn i jordvannsmyr og gjøl-bunn i nedbørsmyr.

Torvbunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Mangfoldet av karplanter og moser som er knyttet til gjøl-bunn i ferskvann er derfor gjennomgående lavt. Gjøl-bunnen kan imidlertid inneholde en artsrik flora av mikroskopiske grønnalger. Denne er lite undersøkt i Norge.

Bunnen i tjern og små innsjøer som er omgitt av myr eller som har mye myr i nedbørfeltet tilføres nedbrutt, suspendert torvmateriale fra bekker og overflateavrenning. Dette løse torvmaterialet gir opphav til sedimenter som betegnes dy og gytje og som samles i hovedtypen L7 Innsjøbunn av dy og gytje, mens L6 Gjøl-bunn på fast torv omfatter torvbunn med fast struktur.

Grunntypeinndeling

L6 Gjøl-bunn på fast torv er betinget av Substrattype (dLKM, ST e) og delt inn i fem grunntyper basert på variasjonen innenfor to miljøvariabler:

KA Kalkinnhold (hLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de fire hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) svært kalkfattig (KA·ab, < 1 mg Ca/l), 2) noe kalkfattig (KA∙cd, 1-4 mg Ca/l), 3) moderat kalkrik (KA∙efg, 4-20 mg Ca/l) og 4) svært kalkrik (KA∙hi, > 20 mg Ca/l).

VT Vanntilførsel (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basisklasser 1) jord-, elv- og innsjøvann (VT·0ab) og nedbørsvann (VT·c).

Oversikt over grunntyper

L6-1 Svært kalkfattig flarkgjøl-bunn på fast torv

L6-2 Noe kalkfattig flarkgjøl-bunn på fast torv

L6-3 Moderat kalkrik flarkgjøl-bunn på fast torv

L6-4 Svært kalkrik flarkgjøl-bunn på fast torv

L6-5 Høljegjøl-bunn på fast torv

Variasjon

Myrbunn uten synlig isforstyrrelse (IF·0a) kan skilles fra klart isforstyrret myrbunn (IF·b).