Hos Artsdatabanken finnes mengder av data og informasjon om naturmangfoldet i Norge som du fritt kan laste ned. Disse er levert av kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, forvaltning, næringsliv og privatpersoner.

Dersom du ønsker å hente data fra Artsdatabanken finner du det du leter etter ved å søke i eller laste ned datasett. Våre data ligger i dag i seks ulike databaser. Om kort tid vil imidlertid all informasjon samkjøres i ett søk.

Data fra Artskart

Artskart inneholder stedfestet artsinformasjon fra Norge og Svalbard. Her kan du se hvilke arter som finnes i ditt område, og du kan blant annet søke etter rødlistete arter og fremmede arter. Tjenesten inneholder i dag over 23,5 millioner poster med informasjon om mer enn 36 000 arter. Dataene er levert av 32 forskjellige kilder.

Data om artsnavn

Her kan du hente informasjon om gyldige vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder (International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature), synonymer og anbefalte norske navn på bokmål og nynorsk.

Data om rødlistete arter

Her finner du data fra Norsk rødliste for arter. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

Data om rødlistete naturtyper

Her finner du informasjon fra den offisielle rødlista for naturtyper i Norge, som er en vurdering av risikoen for at naturtyper kan forsvinne. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 i en kategori som tilsier at de er truet.

Data om fremmede arter

Her finner du informasjon om fremmede arter som er påvist i Norge, og en økologisk risikovurdering av et utvalg av disse. I 2012 ble 2320 fremmede arter er påvist i norske områder, og 1314 arter er vurdert med tanke på om de kan utgjøre en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper.

Data og kodetjenester fra Natur i Norge

Artsdatabanken ønsker å tilby standardiserte kodetjenester for NiN, som kan brukes i eksterne kartleggingsapplikasjoner. Det vil gi brukerne muligheter for å holde orden på versjoneringer og alle gyldige koder i NiN-systemet.

Økt bruk av NiN i kartlegging hos flere aktører gir utfordringer knyttet til dataflyt og datautveksling. For å kunne håndtere dette, har Artsdatabanken startet utvikling av en egen kartstandard for NiN innenfor det nasjonale rammeverket for stedfestet informasjon, SOSI. En egen SOSI-standard for NiN vil forenkle datautveksling mellom ulike aktører i samfunnet.

Artsdatabanken tilbyr egne standardiserte kodetjenester for NiN (versjon 1.0 og 2.1) til bruk i eksterne kartsystemer: