Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Det aller nordligste Europa, nordlige deler av Sibir og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Kjent fra et fåtall lokaliteter i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever sannsynligvis på krekling.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli. Kun i partallsår.

Økologi

Om dagen på grusdekkede platåer og bakker i høyfjellet.