Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden fra Oslofjorden vest til Kristiansand. Kun få funn innenfor kyststripen. Etter 2000 er arten blitt mindre sjelden.

Unge stadier

Larven lever på blåtopp og lundgrønnaks.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På enger og lysninger i løvskog.