Vingespenn

24–28 mm.

Kjennetegn

Vingenes overside er mørkt brun. Framvingen har grå skygger og 1-3 hvite punkter på framkanten ca. 1/5 fra ytterkanten. Langs ytterkanten er det en rad med lyse punkter. Disse fortsetter videre nedover langs bakvingens ytterkant. Hos hannen danner framvingens framkant en fold.

Totalutbredelse

Det meste av Europa og østover til Kina.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i lavlandet på Østlandet og Sørlandet. Spredt på Vestlandet nord til Sunnmøre og i den indre delen av Østlandet nord til Lom.

Unge stadier

Larven lever på tiriltunge og andre planter i erteblomstfamilien. Larveutviklingen skjer i juli-september, og larven overvintrer som fullvoksen i et sammenspunnet blad. Forpupningen finner sted inne i spinnet om våren.

Flyvetid

Medio mai - medio juni.

Økologi

På skogslysninger med lav urtevegetasjon, grusveier og grøftekanter.