Xyleninae 15

Variabelt flatfly Flekkflatfly Gult flatfly Rødlig flatfly Fjellvierfly Skogkvistfly Svartkantkvistfly Ringkvistfly
Opphav
Vladimir Kononenko
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike Non-commercial