Vingespenn

43-52 mm.

Totalutbredelse

Utbredt over så å si hele verden. Arten er en sterk vandrer.

Utbredelse i Norge

Påvist så langt nord som til Sømna i Nordland, og hyppigheten svinger veldig. De fleste individer som finnes i Norge er sannsynligvis immigranter.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Ultimo mai - oktober.

Økologi

I ulike biotoper.