Pachyprotasis simulans hunn. Fagerstrandbakken, Nesodden, Akershus, Norge. 08.05.2012. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Minner mye om P. rapae, men i live fortoner den seg som noe mer grønn og er litt mindre. Den kan skilles fra P. rapae på følgende karakterer: Den svarte langsgående linjen på brystets sider mangler og på bakkroppsegmentene finnes en sammenhengende hvit kant i bakkant av hvert segment. Disse er ikke riktig så godt utviklet som hos P. variegata. Hannen: Ligner hunnen, men er mindre. 6,5-7,5 mm.

Biologi

Arten er i Norge funnet i litt forskjellige habitater, som kantkratt, skogsmark og enger. De voksne insektene er ikke funnet på blomster i Norge. Kunnskapen rundt denne artens habitatvalg er svært mangelfull.

Gullris (Solidago virgaurea) er oppgitt som mulige vertsplante (Taeger et al. 1998). Arter i brunrotslekta (Scrophularia) og svineblomslekta (Senecio) er også nevnt som vertsplanter (Loentz & Kraus 1957).

Flygetiden til denne arten strekker seg fra ganske tidlig i mai til ut i juli. Derimot er funnene av arten så få i Norge, at det er vanskelig å anslå flygetiden særlig godt. Basert på at enkelte funn er gjort svært tidlig, indikerer dette at arten kan ha en noe tidligere flygetid enn de andre Pachyprotasis-artene.

Norsk utbredelse

Fra Norge kjennes arten kun gjennom noen få funn fra Østlandet og Nord-Norge. Den er svært sjelden, og kunnskapen rundt denne artens utbredelse i Norge er mangelfull. Utbredelsen til gullris omfatter hele Norge, og er en av våre vanligste karplanter. Denne vertsplanten utgjør derfor ingen begrensende faktor for P. simulans.

Global utbredelse

Global utbredelse omfatter store deler av Europa og videre østover til Asia. Den er ikke vanlig.

Referanser

Lorenz H og Kraus M (1957). Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodonoidea). Abh. Larvalsyst. Insekten, Berlin 1, 1−389.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.