Jordbruksmark med intensiv hevd uten hyppig markbearbeiding.

T45 Oppdyrket varig eng omfatter fulldyrket mark med gras som er tilsådd og som gjødsles, kanskje sprøytes, og som pløyes uregelmessig, typisk med (5-)10-15 års mellomrom. Arealet kan nyttes til beite og/eller slått for høsting av graset. T45 Oppdyrket varig eng omfatter betydelig variasjon i hevdintensitet, relatert først og fremst til omfanget av sprøyting og gjødsling, samt gjødseltype og måten gjødselen spres på. Det er også stor variasjon i pløyehyppighet.

Oppdyrket varig eng. Brattlendt, ryddet og gjødslet beitemark med spredte kulturmarksarter (Valbjør, Vågå, Oppland).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

T45 Oppdyrket varig eng defineres som sterkt endret jordbruksmark som er dannet gjennom høy menneskebetinget forstyrrelse (oppdyrking), og som skjøttes etter et intensivt hevdregime (gjødsling, sprøyting mm.) (SX∙l). Den gjennomgår ikke regelmessig MB Markbearbeiding (MB∙0).

En fulldyrket eng der det dyrkes grasvekster, skal typifiseres som T44 Åker når den inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster.

Den skilles fra T41 ved at skjøtselen på sistnevnte har blitt endret til ekstensiv bruk. Dette innebærer at marka på T41  ikke lenger pløyes, sprøytes og gjødsles eller kun i liten grad gjødslescgjennom husdyrgjødsel, og at artssammensetningen endrer seg i retning T32 Semi-naturlig eng.

Et areal under gjengroing skal fanges opp som T45 Oppdyrket varig eng inntil artssammensetning i felt- og bunnsjiktet er dominert av arter som er typisk for T4 Fastmarksskogsmark eller inntil skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Grunntypeinndeling

T45 Oppdyrket varig eng er delt inn i fire grunntyper, basert på variasjon innen to miljøvariabler:

HI Hevdintensitet (hLKM): For denne hovedtypen skilles det mellom litt intensivt hevdpreg (HI∙fg), temmelig intensivt hevdpreg (HI∙hi) og svært intensivt hevdpreg (HI∙j). De mer intensivt drevne arealene vil typisk være pløyd oftere, være mer påvirket av gjødsling og eventuelt sprøyting, og ha sterkere dominans av innsådde gressarter enn mindre intensivt drevne arealer.

SP Slåttemarkspreg (tLKM): Variabelen identifiserer jordbruksmarkas dominerende hevdpreg: beitepreget (SP∙0) eller slåttepreget (SP∙a).

Variasjon

For T45 Oppdyrket varig eng kan tre underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjoner innenfor hovedtypen:

KA Kalkinnhold: Det skilles mellom T45 Oppdyrket varig eng som er litt kalkfattig til intermediær (KA∙cde) og T45 Oppdyrket varig eng som er kalkrik (KA∙fgh).

S1 Dominerende kornstørrelsesklasse: For T45 Oppdyrket varig eng skilles det mellom mineraljordfattig jord (S1∙0), jord med høyt innhold av fin grus og sand (S1∙efg) og jord med høy silt- og leirinnhold (S1∙hi).

VM Vannmetning: Fuktmark (VM∙b) skilles fra «normal» veldrenert mark (VM∙0a) ved at den holder seg fuktig relativt lenge etter den har blitt fuktet opp, og derfor inneholder rikelig med fuktmarksindikatorer. Veldrenert mark har ingen eller bare spredte fuktmarksindikatorer.

Kunnskapsbehov

Det er behov for kunnskap om variasjon i artssammensetning innenfor T45 Oppdyrket varig eng som er i bruk, relatert til variasjon i mulige viktige LKM. I tillegg er det behov for kunnskap om variasjon i artssammensetning gjennom suksesjonsforløpet fra T45 Oppdyrket varig eng som er i bruk, og til ettersuksesjonstilstanden.