Hovedtypen omfatter all fastmark som gjennom omfattende inngrep har fått et nytt dekke av sterkt modifiserte eller syntetiske substrater som ligger til rette for rask suksesjon.

T37 omfatter menneskebetinget inngrep i fastmarka med anleggelse eller deponering av sterkt modifiserte eller syntetiske substrater som ligger til rette for rask suksesjon (raskere enn 100(-200) år).

Typiske eksempler på T37 er slagghauger, dekker med asfalt eller løs betong og avfallsdeponier.

Ny løs fastmark. Bybebyggelse omfatter stor variasjon. Bildet viser eldre trehusbebyggelse i Storgata i Tønsberg (Vestfold). Bybebyggelse forekommer nesten alltid i mosaikk med transportutbyggingsområder.

Definisjon og avgrensning

T37 omfatter sterkt endret mark som defineres ut fra at marka er preget av menneskebetinget forstyrrelse ved at et nytt dekke med sterkt modifiserte og syntetiske substrater er anlagt (SX∙e). Substratenes egenskaper legger til rette for 7RA Rask suksesjon.

Hovedtypen skiller seg fra T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke med at substratet er sterkt modifisert eller syntetisk.

Et areal under gjengroing skal under skoggrensen tilordnes T37 inntil artssammensetning i felt- og bunnsjiktet er dominert av arter som er typisk for T4 Fastmarksskogsmark eller inntil skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Grunntypeinndeling

T37 er delt inn i 3 grunntyper, basert på én miljøvariabel:

HS Hovedtypespesifikk inndeling (tLKM). Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere variasjonen i artssammensetningen som blir drevet av substratenes egenskaper. Det er derfor gjort en pragmatisk, skjønnsmessig inndeling i 3 klasser, som også gir opphav til de tre grunntypene: T37-1 slagghauger og deponier for fast kjemisk avfall, T37-2 asfalt og løs betong o.l. og T37-3 avfallsdeponi o.l. (f.eks. Søppelfyllinger og hageavfall).

Variasjon

Det finnes foreløpig ingen kunnskap om miljøvariabler som gir opphav til variasjon innenfor naturtypen. Gjennom suksesjonen vil ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater kunne få tresetting og utvikle seg videre mot T4 Fastmarksskogsmark. Tilstandsvariabler som beskriver busk- og tresjikt vil derfor kunne være viktig for å karakterisere variasjonen innenfor denne hovedtypen

Kunnskapsbehov

Kunnskapen om variasjonen i artssammensetning i T37 er svært mangelfull.

Den HS Hoveddtypespesifikke inndelingen bør vurderes finere oppdelt, f.eks. ved oppdeling av HS*∙C på tre klasser: (1) restavfallsdeponi (ny fastmark på sterkt modifisert eller syntetisk, overveiende organisk substrat); (2) slam- og gjødseldeponi (ny fastmark på sterkt modifisert organisk substrat); og (3) komposteringsdeponi (ny fastmark på sterkt modifisert organisk substrat).