Denne hovedtypen omfatter elvebunn som er endret til innsjøbunn gjennom en menneskeskapt vassdragsregulering.

L15 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn omfatter ny innsjøbunn som har sin opprinnelse i elvebunn, og som har oppstått ved etablering av et elvemagasin. Hovedtypen omfatter bunn som gjennomgår en suksesjon fra elvebunn til innsjøbunn. Bunnen tilhører L15 inntil en ny, dynamisk stabil situasjon (ettersuksesjonsstadiet) har inntrådt, typisk karakterisert ved at det har etablert seg en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton

L15 Innsjøbunn med opphav i elvebunn i Gudbrandsdalslågen, i reguleringsmagasin ved Stuguflotten i Dovre kommune. 

Definisjon og avgrensning

L15 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn omfatter ny innsjøbunn som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske tiltak som vassdragsregulering. Den nye innsjøbunnen har sin opprinnelse i elvebunn, vanligvis hovedtypene O1 Fast elvebunn og/eller O2 Elvesedimentbunn, og vil tilhøre hovedtypen L15 inntil en ny dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er etablert. Dette innebærer at det er etablert en fullstendig næringskjede som inneholder krepsdyrplankton Dette innebærer typisk at det finnes en fullstendig næringskjede med krepsdyrplankton i vannmassene og stabile bunndyr- og plantesamfunn. Krepsdyrplankton etablerer seg relativt raskt, og ettersuksesjonsstadiet er gjerne nådd i løpet av 15–20 år. Da har den nye innsjøbunnen blitt til L1 Eufotisk fast innsjøbunn og/eller L2 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

I tillegg til L15 vil innsjøbunnen i den nye innsjøen også omfatte neddemt fastmark og eventuelt også våtmarktilhørende L14 Ny sterkt endret innsjøbunn. L14 vil etablere seg mellom HRV (høyeste regulerte vannstand) og det gamle elveleiet. Neddemt fastmark gjennomgår rask suksesjon dersom ikke helt spesielle forhold reduserer suksesjonshastigheten.

Grunntypeinndeling

L15 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn er betinget av MY Fysisk menneskepåvirkning (dLKM) og klassen bunn med opphav i elvebunn (MY·i; lotisk bunn). Hovedtypen er delt inn i fire grunntyper basert på variasjonene innenfor to miljøvariabler:

ST Substrattype (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to klassene uorganisk substratbunn eller dy- og gytjebunn (ST·0f) og fastbunn (ST·i).

KA Kalkinnhold (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) kalkfattig (KA·abcd, < 4 mg Ca/l) og 2) kalkrik (KA∙efghi, > 4 mg Ca/l).

Oversikt over grunntyper

L15-1 Kalkfattig ny innsjø-sedimentbunn med opphav i elvebunn

L15-2 Kalkfattig ny fast innsjøbunn med opphav i elvebunn

L15-3 Kalkrik ny innsjø-sedimentbunn med opphav i elvebunn

L15-4 Kalkrik ny fast innsjøbunn med opphav i elvebunn

Variasjon

For denne hovedtypen er DK Dominerende kornstørrelse underordnet miljøvariabel (uLKM) som beskriver ytterlige variasjon innenfor de fire grunntypene. Inndelingen er hittil uavklart.