Jordbruksmark som tidligere har vært intensivt skjøttet, men som i noen tiår har blitt brukt ekstensivt, slik at artssammensetning har trekk som minner om T32 Semi-naturlig eng.

T41 omfatter tidligere åker eller oppdyrket varig eng, der bruken har blitt konsekvent endret til «tradisjonell» beite- eller slåttemark over en nokså lang periode, det vil si med fravær av pløying og sprøyting, og ingen gjødsling eller kun svak bruk av naturgjødsel. T41 inngår gjerne som del av et gårdsbruk, kan være omgitt av jordbruksmark, og kan inneholde kulturhistoriske objekter som steingjerder og rydningsrøyser. Hovedtypen opptrer gjerne som «firkanter» skapt av tidligere åkerbruk.

Eng-liknende oppdyrket mark. Grøftet, ryddet, gjødslet og sikkert tidvis også oppløyd beitemark (Hustad, Fræna, Møre og Romsdal).

Definisjon og avgrensning

T41 defineres som sterkt endret jordbruksmark som er dannet gjennom høy menneskebetinget forstyrrelsesintensitet (oppdyrking), men som i forholdsvis lang tid har blitt skjøttet etter et ekstensivt hevdregime slik at den har fått et semi-naturlig preg (Sx∙j). Den gjennomgår ikke regelmessig Markbearbeiding (MB∙0), dvs. den har ikke blitt pløyd, harvet el.l. de siste tiårene.

Sammenlignet med T32 Semi-naturlig eng, er artsmangfoldet i T41 mindre artsrikt med svakere innslag av engarter som er typiske for semi-naturlig eng, og andre dominansforhold. Det kan være dominans av karakteristiske arter for tidlige gjengroingsstadier etter opphørt bruk av åker eller oppdyrket varig eng, f.eks. hundekjeks Anthriscus sylvestris eller skogstorkenebb Geranium sylvaticum.

Et areal under gjengroing skal tilordnes T41 inntil artssammensetning i felt- og bunnsjiktet er dominert av arter som er typisk for T4 Fastmarksskogsmark eller inntil skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Grunntypeinndeling

T41 er ikke delt inn i grunntyper.

Variasjon

For denne hovedtypen kan fire underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjoner innenfor hovedtypen:

KA Kalkinnhold: Det skilles mellom T41 som er litt kalkfattig til intermediær (KA∙cde) og T41 som er kalkrik (KA∙fgh).

HI Hevdintensitet: Det skilles mellom T41 som har et typisk ekstensivt hevdpreg (HI∙d), det vil si uten spor etter gjødsling, og T41 som har et ekstensivt hevdpreg med svakt preg av gjødsling (Hi∙e).

SP Slåttemarkspreg: Variabelen identifiserer jordbruksmarkas dominerende hevdpreg: beitemark (SP∙a) eller slåttemark (SP∙b).

VM Vannmetning: Fuktmark (VM∙b) skilles fra «normal» veldrenert mark (VM∙0a) ved at den holder seg fuktig relativt lenge etter den har blitt fuktet opp, og derfor inneholder rikelig med fuktmarksindikatorer. Veldrenert mark har ingen eller bare spredte fuktmarksindikatorer.

Kunnskapsbehov

Det er behov for å bedre kunnskapen om variasjon i artssammensetningen innenfor T41, blant annet for å vurdere om hovedtypen kan deles inn i grunntyper og for å sammenligne med artssammensetningen i T45. Det er også ønskelig med mer kunnskap om hvor lang tid som trengs med ekstensiv hevd for at overgangen fra T45 til T41 skal sies å ha funnet sted.