Åpne fastmarksarealer i flomsonen langs elver og innsjøer, på sorterte sedimenter fra stein til leire. Vegetasjonen er helt fraværende eller preget av pionerarter.

Hovedtypen er betinget av en veksling i vannføring og vannstand med en destabiliserende forstyrrelseseffekt langs elver og større innsjøer. Det medfører en veksling mellom tap og forflytning av materiale (erosjon) i perioder med stor vannføring, og akkumulering av materiale (sedimentasjon) i perioder med lavere vannføring. Forstyrrelsen er så sterk at trær ikke klarer å etablere seg, og at sedimentene som oftest er sortert etter kornstørrelse. Marka er preget av humusfattig substrat dominert av leire, silt, sand, grus eller stein og mangel på jorddekke. Avhengig av graden av flompåvirkning og kornstørrelse, varierer vegetasjonsdekningen fra manglende til relativt tett. Generelt øker vegetasjonsdekningen innover flommarka, der marka er mindre eksponert for flom, og avtar utover mot selve elveløpet eller innsjøen, der vegetasjonen ofte mangler. T18 Åpen flomfastmark har gjerne striper med vegetasjon. Særlig i nordboreal sone er det vanlig med fjellplanter som spres nedover elvene.

De største sammenhengende arealer av T18 Åpen flomfastmark finnes på elvesletter og langs større elver i flate dalbunner, særlig der elver møtes eller munner ut i innsjøer eller i sjøen. De forekommer ofte i form av banker og øyer ute i elveløpet og eller som flomløp i mosaikk med T30 Flomskogsmark.

Klåved Myricaria germanica er en karakteristisk art på grus- og steindominerte elveører. Bildet er tatt langs Driva ved Gjøra (Romfo, Sunndal, Møre og Romsdal).

Definisjon og avgrensning

Hovedtypen er betinget av forstyrrelse fra vannføring i elver og innsjøer, og defineres ved at marka er minst temmelig eksponert (VF∙f+), beskrevet ved hjelp av miljøvariabelen VF Vannpåvirkningsintensitet (dLKM).

T18 Åpen flomfastmark skiller seg så vesentlig fra andre hovedtyper, at den sjeldent forveksles med andre naturtyper. Den høye VF Vannpåvirkningsintensiteten skiller hovedtypen fra T30 Flomskogsmark, der trær klarer å etablere seg (VF∙bcde). Nærmest sjøen er elvenes forstyrrelsesvirkning for det meste for svakt, og det er tidevannspåvirkningen som er hovedårsaken til at det finnes T12 Strandenger her.

Grunntypeinndeling

T18 Åpen flomfastmark er delt inn i seks grunntyper, basert på variasjon innen fire miljøvariabler:

VF Vannpåvirkningsintensitet (hLKM): All T18 Åpen flommark er i utgangspunktet minst temmelig eksponert (VF∙f) og har relativt stabil, flerårig vegetasjon. Svært til disruptivt (ødeleggende) eksponert (VF∙ghi) T18 Åpen flommark er så sterkt eksponert at flerårig vegetasjon mangler, og gir opphav til grunntypen T18-4 sterkt eksponert åpen flomfastmark.

S1 Dominerende kornstørrelsesklasse (tLKM): Det skilles mellom T18 Åpen flomfastmark hvor løsmassene er dominert av grus og stein (S1∙cde), sand (S1∙fg) eller silt og leire (S1∙hi). I tillegg til urter og graminider, kan det forekomme spredte busker på T18 Åpen flomfastmark på grus og stein, og på finkornet substrat kan moser være viktige.

KA Kalkinnhold (tLKM): De fleste grunntypene av T18 Åpen flomfastmark er kalkfattig til intermediære (KA∙bcde), men på leirdominert substrat er de generelt kalkrike (KA∙fgh) med minimal variasjon i artssammensetning relatert til KA Kalkinnhold. T18-5 beskyttet-eksponert åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein (KA∙fgh) skilles ut som egen grunntype.

FR Flomregime (tLKM): Innenfor T18 Åpen flomfastmark beskriver variabelen grunntypen T18-6 åpen flomfastmark på sand med klart erosjonspreg (FR∙a). Den forekommer ofte i flomsonen rundt grytehullsjøer og på flate strender langs større innsjøer.

 

 

Variasjon

For T18 Åpen flomfastmark kan tre miljøvariabler ha en rolle som underordnet miljøvariabel (uLKM), og beskrive ytterligere variasjon innenfor grunntypene:

IF Isbetinget forstyrrelse: Variabelen brukes for å beskrive T18 Åpen flomfastmark med litt eller klart isforstyrrelsespreg (IF∙ab).

KI Kildevannspåvirkning: Variabelen brukes for å skille mellom  T18 Åpen flomfastmark med svak kildevannspåvirkning (KI∙bc) og uten eller med bare observerbar kildevannspåvirkning (KI∙0a).

HI Hevdintensitet: T18 Åpen flomfastmark har mange stedet blitt utnyttet til beite og stedvis også blitt brukt for utmarksslått, og artssammensetningen preges av dette ved at det får et innslag av beitetolerante gras og urter (HI∙a).

Kunnskapsbehov

Det bør gjennomføres vegetasjonsøkologiske studier for å forbedre datagrunnlaget for beregning av antall trinn (gradientlengdeberegning) langs alle miljøvariabler (LKM) i hovedtypen, og for å vurdere omfanget av tilfeldig variasjon.