Hovedtypen omfatter V1 Åpen jordvannsmyr eller V3 Nedbørsmyr der de øvre torvlagene er høstet slik at naken torv blir eksponert.

Uttak av torv (torvtekt) kan gjøres på mange ulike måter. En metode som tidligere var vanlig å bruke var at torv ble skåret i lange, dype striper som ofte endte opp som dype vannansamlinger (gjøler), som alternerte med striper med intakt myroverflate. Nå høstes vanligvis torv over større sammenhengende områder, lag for lag.

Når naken torv eksponeres vil rask suksesjon finne sted. Tidlige suksesjonsfaser på V11 Torvtak karakteriseres av stor grad av tilfeldighet i forløpet av artsetablering. Systematisk variasjon i artssammensetning med hensyn på viktige miljøvariabler i våtmarkssystemer vil være relativt små til langt ut i suksesjonsforløpet.

Torvtak med torvterninger til tørk for å bli torvstrø. Tjerbumosen (Degernes, Rakkestad, Østfold).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

V11 Torvtak defineres som sterkt endret våtmark uten hevdpreg, som er dannet gjennom torvtekt (SX∙m).

Torvtekt skaper et helt nytt økosystem som gjennomgår rask suksesjon fra naken torv, og hvor det er stor tilfeldighet i forløpet av artsetablering. V11 Torvtak skilles derfor fra V12 Grøftet torvmark, hvor suksesjonen starter med utgangspunkt i artssammensetningen på myra ved grøftingstidspunktet.

Vegetasjonen i gamle torvtak vil over tid kunne regenerere, slik at vegetasjon og miljøforhold til slutt knapt skiller seg fra forholdene på tilgrensende intakt torvmark. Grensa mellom V11 Torvtak på den ene siden og V1 Åpen jordvannsmyr, V2 Myr- og sumpskogsmark og V3 Nedbørsmyr på den andre trekkes der artssammensetning og miljøforhold ikke lenger er observerbart forskjellige mellom det tidligere torvtaket og omkringliggende intakt torvmark, der heller ikke kanten på torvtaket ikke lenger er synlig.

Grunntypeinndeling

V11 Torvtak er delt i to grunntyper, basert på variasjon innenfor én miljøvariabel:

KA Kalkinnhold (tLKM). Variabelen uttrykker variasjon i pH og innhold av viktige mineralnæringsstoffer, som medfører variasjon i artssammensetningen både i fastmarks- og i våtmarkssystemer. Kalsiumkonsentrasjonen i substratet (jord, vann, berg, bunn) er et godt uttrykk for variasjon langs variabelen og gir derfor opphav til navnet.

Variabelen gir grunnlag for å dele inn i de to grunntypene V11-1 svært kalkfattig til svakt intermediært torvtak (KA∙abcd) og V11-2 sterkt intermediært til svært kalkrikt torvtak (KA∙efghi). Den grove inndelingen i bare to trinn kommer av at etableringen av arter vil være preget av stor grad av tilfeldighet til langt ut i suksesjonsforløpet.

Variasjon

Det finnes foreløpig ingen kunnskap om miljøvariabler som gir opphav til ytterligere variasjon innenfor hovedtypen.

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om variasjonen innenfor V11 Torvtak i artssammensetning og dennes relasjon til miljøvariabler. Det også viktig å vite mer om hvor raskt regenereringa tilbake til opprinnelig type kan gå.