Jordbruksmark med intensiv hevd og hyppig markbearbeiding, der det dyrkes mat- eller fôrvekster. 

T44 Åker omfatter fulldyrket mark som er pløyd, gjødslet og tilsådd, og ofte også sprøytet. Arealene er gjerne brukt som monokultur. Åkeren pløyes og sås oftest til på nytt hvert år. Ugrassamfunnene består derfor overveiende av ettårige arter av karplanter og moser.

Åker, eksemplifisert ved hveteåker (Ilene, Sem. Tønsberg, Vestfold).

Definisjon og avgrensning

T44 Åker defineres som sterkt endret jordbruksmark som er dannet gjennom høy menneskebetinget forstyrrelse (oppdyrking), og som skjøttes etter et intensivt hevdregime (gjødsling, sprøyting mm.) (SX∙l). Den gjennomgår regelmessig MB Markbearbeiding (MB∙+), dvs. pløying, harving el.l. tilnærmet årlig.

Tidligere kornåkrer som tilplantes med trær og busker for bioenergiproduksjon eller produksjon av prydplanter som f.eks. juletreplantasjer, skal fanges opp som T38 Treplantasje.

En fulldyrket eng der det dyrkes grasvekster, skal typifiseres som T44 Åker når den inngår i regelmessig rotasjon med korn.

Et areal under gjengroing skal tilordnes T44 Åker inntil artssammensetning i felt- og bunnsjiktet er dominert av arter som er typisk for T4 Fastmarksskogsmark eller inntil skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Grunntypeinndeling

T44 er ikke delt inn i grunntyper.

Variasjon

For denne hovedtypen kan tre underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive variasjon innenfor hovedtypen:

KA Kalkinnhold: Det skilles mellom T44 Åker som er litt kalkfattig til intermediær (KA∙cde) og T44 Åker som er kalkrik (KA∙fgh).

S1 Dominerende kornstørrelsesklasse: For T44 Åker skilles det mellom mineraljordfattig jord (S1∙0), jord med høyt innhold av fin grus og sand (S1∙efg) og jord med høy silt- og leirinnhold (S1∙hi).

VM Vannmetning: Fuktmark (VM∙b) skilles fra «normal» veldrenert mark (VM∙0a) ved at den holder seg fuktig relativt lenge etter den har blitt fuktet opp, og derfor inneholder rikelig med fuktmarksindikatorer. Veldrenert mark har ingen eller bare spredte fuktmarksindikatorer

Kunnskapsbehov

Det er behov for kunnskap om variasjon i artssammensetning gjennom suksesjonsforløpet fra T44 Åkeren er i bruk til ettersuksesjonstilstanden. Dette gjelder først og fremst moser, men også andre artsgrupper.