Nesledyrene er en stor og variert dyrerekke som består av klassene koralldyr (Anthozoa), kubemaneter (Cubozoa), hydrozoer (Hydrozoa), myxozoer (Myxozoa), stormaneter (Scyphozoa) og stilkmaneter (Staurozoa). I Rødlista for arter 2021 er 104 arter nesledyr vurdert, av disse er 96 koralldyr. I tillegg er 5 stormaneter og 3 hydrozoer fra familien Stylasteridae (en gruppe av hydrokoraller) vurdert. For klassene kubemaneter og stilkmaneter har vi for lite kunnskap til å kunne gjøre adekvate vurderinger. De parasittiske myxozoene er heller ikke vurdert.

Nelsesdyrene er en stor rekke på verdensbasis, med mer enn 11 000 beskrevne arter. Fra Norge kjenner vi i underkant av 400 arter. Navnet på rekken (Cnidaria) stammer fra det greske «cnidos» som betyr «nesle» - og det henspeiler på at alle disse dyrene har nesleceller som brukes til fødeinnsamling. Det overveiende flertallet av alle nesledyr er marine, men det finnes et fåtall hydrozoer som lever i ferskvann. Den norske Rødlista har kun vurdert marine arter. I Rødlista 2021 har vi delt vurderingene opp i koralldyr (Anthozoa), stormaneter (Scyphozoa) og hydrozoer (Hydrozoa). Koralldyrene i klassen Anthozoa inneholder koraller, snøanemoner og sjøpenner. Alle disse er bunnlevende, for det meste fastsittende, dyr. Stormanetene har både fastsittende (polypp) livsstadier og de mer kjente frittlevende medusa-stadiene («maneter») og hydrozoene har både bunnlevende fastsittende arter og svømmende arter, i denne gruppen finner vi en spesielt stor variasjon av livssyklus-strategier.

De forskjellige gruppene blir presentert i hvert sitt artskapittel, ettersom de har så forskjellige livssituasjoner.

Siden siteres som:

Tandberg AHS, Buhl-Mortensen P, Martell L (2021). Artsgruppeomtale nesledyr (Cnidaria). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Artsgruppene/Nesledyr Nedlastet <dag/måned/år>