De truede artene er ujevnt fordelt i Norge. Flest finnes i Oslo og gamle Akershus, færrest finnes i Troms og Finnmark. Av de truede artene lever 1330 arter (48 %) helt eller delvis i skog, mens 798 arter (29 %) er knyttet til kulturbetingede, såkalte semi-naturlige, naturtyper. 

I Rødlista 2021 kan du finne informasjon om kjent og antatt forekomst på region- og havområdenivå for alle truede og nær truede arter. Den geografiske inndelingen følger fylkesinndelingen per 1. januar 2018. Kunnskap om artenes forekomst er blant annet basert på funn dokumentert i Artskart. Det gjøres stadig nye funn av rødlistearter, så denne oversikten representerer kunnskapen på det tidspunktet vurderingene ble gjort. Det er også angitt i hvilke habitattyper de truede og nær truede artene finnes. 

Geografisk fordeling 

Totalt er 2752 arter regnet som truet i Fastlands-Norge med havområder. Truet betyr at arten er i en av kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU. Antall truede arter er høyest i de sørøstlige delene av landet, med flest arter i Oslo og Akershus (917 arter), Telemark (867 arter), Buskerud (788 arter), Vestfold (780 arter) og Østfold (747 arter). Troms og Finnmark har færrest truede arter med henholdsvis 328 og 361 arter. Disse tallene representerer antall truede arter med kjent forekomst i regionen.  

De geografiske forskjellene har flere årsaker. Våre mest varmekrevende arter finnes i de sørøstlige delene av Norge, og det er også her vi finner størst variasjon av sjeldne livsmiljø. Samtidig er dette de områdene som har høyest befolkningstetthet og mest omfattende menneskelig påvirkning. At områdene er blant de best kartlagte har også en viss betydning, men hvor godt arter er ettersøkt har i liten grad vist seg å påvirke hovedmønsteret i hvor flest truede arter finnes. 

Enkelte artsgrupper har imidlertid en geografisk fordeling som avviker fra dette generelle bildet. Et eksempel er laver. Denne gruppen har en konsentrasjon av rødlistearter langs kysten av Vestlandet og Trøndelag, og i kontinentale deler av Østlandet. Et annet eksempel er moser, hvor antall truede arter er høyere i Trøndelag og i gamle Oppland fylke, enn i de sørøstlige delene av landet.  

I våre havområder er det registrert flest truede arter i Norskehavet (14 arter), Barentshavet sør (13 arter) og Nordsjøen og Skagerrak (10 arter), etterfulgt av Barentshavet nord og Polhavet (7 arter) og Grønlandshavet (5 arter). 

Forekomst i ulike habitattyper 

I Rødlista 2021 benyttes Naturtyper i Norge 2.0 som klassifiseringssystem for å beskrive artenes viktigste leveområder, det vi kaller hovedhabitat. Hovedhabitatene er presentert i metodebeskrivelsene. Her presenterer vi et utvalg hovedhabitater med en stor andel truede arter

Skog 

Det er i skogen vi finner flest arter, og det er derfor ikke overraskende at flest truede arter finnes her. Av totalt 2752 truede arter på Rødlista 2021 lever 1330 arter (48,3 %) helt eller delvis i skog. Mange av disse artene er spesialister knyttet til bestemte livsmiljø. I skog er det flest truede arter fra artsgruppene sopper (387 arter), biller (232 arter), laver (167 arter), tovinger (137 arter) og sommerfugler (121 arter). Du kan lese mer om truede arter i skog i denne fordypningsartikkelen.

Semi-naturlig mark 

Det finnes et spesielt stort biologisk mangfold i semi-naturlige naturtyper. Dette er naturtyper som er formet av langvarig, ekstensiv hevd som f.eks. beite, lyngbrenning og slått. De semi-naturlige naturtypene har gått sterkt tilbake se siste 100 år, og flere av dem er å finne på Rødlista for naturtyper (Hovstad mfl. 2018). 29 % av de truede artene (798 arter) finnes på semi-naturlig mark. Artsutvalget er her dominert av biller, sommerfugler, laver, karplanter og sopper.  

Andre terrestriske habitater 

Mange truede arter er også knyttet til berg og ur. Slike habitater er angitt som viktige for 560 av de truede artene. Av andre hovedhabitater på land er kysttilknyttet mark, som for eksempel fuglefjell-eng og strandeng, viktig for 401 av de truede artene. Sterkt endret mark, som blant annet innbefatter dyrket mark og parkanlegg, er viktig for 286 av de truede artene. I flomsonen finner vi 181 truede arter, og av dem er mange karplanter (56 arter), biller (37 arter) og moser (37 arter).  Alpine områder har, i forhold til arealet de utgjør i Norge, et lavt antall truede arter (174 arter). Dette utgjør bare ca. 6,3 % av alle de truede artene. I fjæresonen er det mange arter med mer tilknytning til landmiljøet enn til det marine miljøet, som er truet. Biller (30 arter), sommerfugler (14 arter) og spretthaler (10 arter) blant artsgruppene med flest truede arter i fjæresonen. 9 truede arter holder til i arktiske naturtyper, mens 5 truede arter er tett knyttet til snø og is.  

Våtmark og ferskvann 

Våtmark er kategorisert som hovedhabitat for 289 truede arter, og ferskvann har 195 truede arter. Dette utgjør henholdsvis 10,5 og 7,1 % av de truede artene. Mange av disse er karplanter, biller, tovinger og moser.  

Saltvann 

Vi finner bare 62 truede arter i saltvann. Dette utgjør knappe 2,3 % av alle truede arter, og inkluderer flest fugler (21 arter), fisker (12 arter) og leddormer (9 arter). Det er dessuten sju truede pattedyrarter som er sterkt knyttet til havet. 

Den lave andelen truede marine arter skyldes delvis kunnskapsmangel. Dette gjenspeiler seg også i at en høy andel av marine rødlistearter er i kategorien datamangel DD. For de aller fleste marine artsgrupper uten kommersielle interesser har vi svært begrenset kunnskap både om forekomst og bestandsendringer.  

Referanser 

Hovstad KA, Johansen L, Arnesen G, Svalheim E, Velle LG. 2018. Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Hentet 08.11.2021 fra https://www.artsdatabanken.no/Pages/259194/Semi-naturlig.

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Hvor finnes de truede artene? Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Resultater/Hvorfinnes.... Nedlastet <dag/måned/år>.