Rødlistevurderingene i 2021 har i vesentlig grad fulgt Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine kriterier og retningslinjer. I enkelte tilfeller har det imidlertid vært nødvendig å gjøre noen presiseringer og nasjonale tilpasninger.  

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN (2012))(pdf) presiserer at ulike nasjonale forutsetninger fører til at retningslinjene ikke kan være presise på alle punkt. Ulike tolkninger av definisjonene og ulik anvendelse av retningslinjene er uunngåelige, og det er opp til den som er ansvarlig for den nasjonale rødlisten å foreta de riktige tilpasningene. Følgende tilpasninger og presiseringer er gjort i Norge:  

Arter som rødlistevurderes 

Ett av følgende krav må være oppfylt for at en art blir vurdert for Norsk rødliste for arter: 

  1. Arten skal være dokumentert med, eller antas å ha, reproduserende populasjon i Norge. Arten defineres som etablert reproduserende hvis flere enn 20 individer er antatt å ha reprodusert (inkludert vegetativ formering) i Norge i mer enn 10 år, i løpet av perioden 1800-2021.  
     
  2. Fremmede arter vurderes når reproduksjon er dokumentert, eller antatt, i norsk natur før 1800, og arten er etablert med reproduserende bestand i Norge. Definisjonen av fremmed art følger Sandvik mfl. (2017). Fremmede arter etablert etter 1800 vurderes ikke for Rødlista, men får kategorien ikke egnet NA. 
     
  3. For arter som ikke er etablert reproduserende hos oss, må mer enn 2 % av den globale populasjonen ha oppholdt seg regelmessig i Norge i perioden 1800-2021. I Rødlista 2021 er det inkludert vurderinger for slike gjestende arter for både fugler, hvaler og fisker (f.eks. ål Anguilla anguilla). 

Krav til dokumentasjon om populasjonsnedgang 

IUCN stiller forskjellige krav til kunnskapsgrunnlaget for de ulike kriteriene. For A-kriteriet, populasjonsreduksjon, kan nedgangen være basert på en antagelse, mens det for C1-kriteriet, pågående reduksjon, stilles relativt strenge krav til dataene. IUCN sier at nedgangen skal være observert eller estimert. På nasjonalt nivå har vi, for bare svært få arter, data som gir sikker informasjon om populasjonsnedgang. Vi har derfor, som i 2010, valgt å bruke samme krav til dokumentasjon for populasjonsnedgang for C1- som for A-kriteriet. 

Trolig kraftig fragmentert 

Mange av artene er rødlistet med bakgrunn i kriterium B, begrenset utbredelsesområde eller forekomstareal. For disse er ofte forekomstareal, i kombinasjon med underkritene kraftig fragmentering og pågående reduksjon, gjeldende kriterium. Et viktig moment for underkriteriet kraftig fragmentering er sprednings- og etableringsevne, og for flesteparten av artene har vi liten kunnskap om dette. Det kan derfor være svært vanskelig å vurdere om arten er kraftig fragmentert eller ikke. I slike tilfeller har vi gjort en tilpasning av IUCN sitt kriteriesett ved å innføre variabelen trolig kraftig fragmentert. Dette er i likevel i samsvar med IUCNs retningslinjer som sier at en art som oppfyller terskelverdiene for å vurderes som truet etter B-kriteriet (utbredelsesareal < 20 000 km2 eller forekomstareal < 2000 km2) og som er i nedgang, kan vurderes som nær truet NT. 

Terskelverdier for kategori nær truet 

Kategorien nær truet NT skal ifølge IUCN brukes hvis en art er nær ved å tilfredsstille ett eller flere av de kriteriene som kvalifiserer til kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU. IUCN har per i dag ikke innført terskelverdier for nær truet. For å sikre konsistent bruk av kategorien, har Artsdatabanken i samarbeid med ArtDatabanken i Sverige, introdusert kvantitative grenseverdier for kriteriesettene A-E, for kategorien nær truet. Dette er de samme verdiene som ble brukt i Rødlista 2006, 2010 og 2015. 

Når det gjelder B-kriteriet, anbefaler Artsdatabanken at en art klassifiseres som nær truet om følgende er oppfylt: Utbredelsesområdet er < 5000 km2 eller forekomstarealet er < 500 km2 (terskelverdiene for sterkt truet), samt at ett av underkriteriene er tilfredsstilt. 

Når kategorien i inngangskriteriet og underkriteriet er ulik 

Kriteriene B1 begrenset utbredelsesområde eller B2 forekomstareal og C begrenset populasjonsstørrelse og pågående nedgang har terskelverdier for hhv. utbredelsesområde og forekomstareal, og antall reproduserende individ for hver kategori. I tillegg skal ett eller flere underkriterier (a, b, og/eller c) være oppfylt for at arten blir rødlistet. Hvis terskelverdien i inngangskriteriet i B1, B2 eller C ikke gir samme kategori som terskelverdien i underkriteriet, gjelder følgende:  

Antall lokaliteter a(ii)

Når underkriteriene antall lokaliteter Ba(ii) og b pågående nedgang eller c ekstreme fluktuasjoner er utslagsgivende, og det ikke er samsvar mellom kategoriene i B1/B2 og underkriteriet a(ii), justeres kategorien eksempelvis slik: 

- Utbredelsesområde B1 mindre enn 100 km2 (CR) og antall lokaliteter Ba(ii) er 5 eller mindre (EN): EN blir gjeldene kategori.  

- Forekomstareal B2 mindre enn 2000 km2 (VU) og antall lokaliteter Ba(ii) er 5 eller mindre (EN): VU blir gjeldene kategori.  

For C-kriteriet gjelder at hvis antall individ er færre enn 250 (CR), men pågående reduksjon er 20 % eller mer på 5 år eller 2 generasjoner (EN) i C1, blir gjeldene kategori EN. 

Et underkriterium kan resultere i en lavere, men aldri i en høyere kategori, enn det terskelverdien for inngangskriteriet B eller C tilsier. 

Trolig kraftig fragmentert a((i))

For tilpasningen trolig kraftig fragmentert gjelder følgende regler for fastsetting av kategori: 

Når trolig kraftig fragmentert Ba((i)) er gjeldende kriterium i kombinasjon med antall lokaliteter Ba(ii) vil endelig kategori justeres av det underkriteriet (Ba((i)) eller Ba(ii)) som fører til minst nedjustering av kategori i B1/B2. En fullstendig oversikt finnes i den norske veilederen (pdf), vedlegg 1.

Arten blir vurdert til sårbar VU dersom underkriteriet trolig kraftig fragmentert er tilfredsstilt sammen med et av underkriteriene b pågående nedgang eller c ekstreme fluktuasjoner. I tillegg må utbredelsesområde B1 og/eller forekomstareal B2 minst tilfredsstille kravet til rødlistekategori sterkt truet EN. Om B1 og/eller B2 tilfredsstiller kravet til VU, settes rødlistekategori til nær truet NT. 

Tilpasningen trolig kraftig fragmentert representerer en usikkerhet omkring fragmentering som resulterer i en lavere kategori.  

Referanser

Sandvik H, Gederaas L og Hilmo O (2017) Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter, versjon 3.5. Trondheim: Artsdatabanken. 

IUCN (2012) Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels. Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iii + 41 s. 

Siden siteres som: 

Artsdatabanken (2021) Nasjonale tilpasninger. Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no//rodlisteforarter2021/Metode/Nasjonaletilpa.... Nedlastet <dag/måned/år>