Av de 23 405 artene som er vurdert, står 4957 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2021. Av de vurderte artene er 2752 (12 %) truet. Her finner du flere resultater fra Rødlista 2021.

Resultatene fra Rødlista 2021 viser at av de 2752 truede artene er 288 kritisk truet CR, 960 sterkt truet EN og 1504 er sårbar VU. 333 arter som i 2015 ble vurdert til kategorien livskraftig LC er i år rødlistet. Samtidig har 309 arter gått ut av Rødlista, det vil si nå blitt vurdert til livskraftig. 1839 arter er vurdert for første gang, og 1523 reviderte arter har fått endret kategori fra 2015 til 2021. 

Det gjøres egne vurderinger for Svalbard. Disse viser at av 541 vurderte arter er 116 (21 %) arter på Rødlista, og 67 (12 %) er vurdert som truet

Artsgruppen spretthaler er ikke revidert for Rødlista 2021. For spretthaler er de sist reviderte vurderingene fra 2010 fortsatt gyldige. Disse inkluderes også i det meste av statistikk. 

Størst andel truede arter finnes i artsgruppene fugler, pattedyr, moser og karplanter. 

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Resultater. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Resultater Nedlastet <dag/måned/år>.