Ringeriksslørsopp.

Ringeriksslørsopp er en mer eller mindre lillafarget art som lenge kun var kjent fra én lokalitet ved Holsfjorden (Tyrifjorden) på 1980-tallet. Siden er denne lokaliteten blitt hogd, og arten har ikke blitt gjenfunnet. Nylig har imidlertid ringeriksslørsoppen igjen blitt funnet, sør for Slemmestad i Røyken kommune. Arten har dermed per 2021 én sikker, intakt forekomst i Norge. Det antas at ringeriksslørsopp tilhører elementet av svært gamle sopp-forekomster knyttet til de flere tusen år gamle, reliktpregete lindeskogene omkring Oslofjorden og Tyrifjorden.

Ringeriksslørsopp Cortinarius molochinus Bidaud & Ramm
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.