Forekommer som flommark på innsjøstrender og ved grytehullsjøer med sandsubstrat. Åpen, pionerpreget vegetasjon dominert av moser, urter og graminider er typisk. Vegetasjonsdekningen varierer fra manglende til relativt tett.

Økologisk karakteristikk

Forekommer i flomsonen rundt grytehullsjøer og på flate strender langs større innsjøer. Dannes ved erosjon av flomvann i løsmasser. Karakteriseres av langvarig oversvømmelse om våren, og tørker gradvis opp utover sommeren. Finnes bl.a. i dødislandskapet på Romerike. Relativt næringsrikt. Utnyttes noen ganger til husdyrbeite.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende flater langs innsjøer og tjern. Gjenkjennes som relativt homogen, grønn brem mellom vannflate og utenforliggende naturtyper, oftest skogkant eller engvegetasjon.

Utbredelse og regional fordeling

Bn-MB, O2-OC. Utbredelse mangelfullt kjent.

Viktigste forvekslingstyper