Flommark på innsjøstrender og grytehullsjøer med sandsubstrat.  Åpen, pionerpreget vegetasjon dominert av moser, urter, og graminider. Vegetasjonsdekning varierer fra manglende til relativt tett.

Økologisk karakteristikk

Forekommer i flomsonen rundt grytehullsjøer og på flate strender langs større innsjøer. Dannes ved erosjon av flomvann i løsmasser. Karakteriseres av langvarig oversvømmelse om våren, og tørker gradvis opp utover sommeren. Relativt næringsrikt. Utnyttes noen ganger til husbeite.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende flater langs innsjøer og tjern. Gjenkjennes som relativt homogen, grønn brem mellom vannflate og utenforliggende naturtyper, oftest skogkant eller engvegetasjon.

Utbredelse og regional fordeling

Bn-MB, O2-OC. Utbredelse mangelfullt kjent.

Viktigste forvekslingstyper