Svakt kalkrik fjell-lynghei består av artsrikt feltsjikt med dvergbusker, graminider og urter. Bunnsjiktet er mosedominert med innslag av lav.

Økologisk karakteristikk

På kalkrik mark, ofte avblåste flater i svakt hellende terreng med relativt stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside og oppover mot lavhei og rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). I sentrale deler av Østlandet med innslag av dvergbjørk, som på Vestlandet erstattes av viere. Snøen smelter tidligere ut enn T3-C-6 (mai/juni), og gir relativt god markfuktighet og lang vekstsesong. . Skilles fra fattigere typer ved innslag av kalkkrevende arter; lågurtindikatorer som rynkevier og reinrose.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende terreng. Svakt kalkrik fjell-lynghei har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper