Hovedtypen omfatter arealer som er dekt av snø og/eller is, det vil si breer og snøansamlinger.

Få, spesialtilpassede arter lever på og i varig snø og is, blant andre snøalger som f.eks. rød snø Chlamydomonas nivalis. Andre tilpassede primærprodusenter er blågrønnbakterier. Den viktigste mikroskopiske faunaen består av bjørnedyr (Tardigrada) og hjuldyr (Rotifera). Psykrofile (kuldetolerante) bakterier er utbredt. Heterotrofe organismer lever av alger, algespisende organismer eller tilført organisk materiale. Breoverflater inneholder ofte små klumper som består av en blanding av mineraljord, organisk materiale og diverse tilpassede organismer (cryoconite granules). Disse absorberer sollys og er utgangspunkt for dannelse av smeltevannsdammer, som er viktige for mange av organismene. En del større virvelløse dyr med stor kuldetoleranse oppholder seg på is og snø, bl.a. spretthaler og midd. Insekter som flyr eller blåser over snøen vil bli avkjølt og immobilisert, derfor fungerer breer som insektfeller. Enkelte insektspisende fuglearter benytter seg av dette. Marka under isen har i perioder smeltevann og et samfunn av bl.a. bakterier.

Gjuvbreen ved Gjuvvatnet (Bøverdal, Lom, Oppland). Foran i bildet oppfrysingsmark med karakteristiske steintunger med vegetasjonsdekt finjord i midten.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

I1 Snø- og isdekt fastmark omfatter alle fastmarksarealer med permanent snø- og/eller isdekke, dvs. hvor varigheten av snø- og/eller isdekke er 6 år eller mer.

Ettersom arealet av I1 Snø- og isdekt fastmark minker mange steder, vil arealet av T26 Breforland og snøavsmeltingsområde øke. Klimaendringer og tendensen til at snø og is smelter gjør at områder som er snødekt gjennom en hel vekstsesong sannsynligvis har vært det i lang tid, og dermed skal tilordnes I1 Snø- og isdekt fastmark.

Hovedtypen avgrenses mot T7-11 vegetasjonsfritt snøleie (T7 Snøleie) der hvor marka smelter frem hvert 6. år eller oftere (SV∙g).

Grunntypeinndeling

Hovedtypen er ikke delt inn i grunntyper.

Karteggingsenheter 1:5000

Variasjon

Det finnes foreløpig ingen kunnskap om miljøvariabler som gir opphav til ytterligere variasjon innenfor hovedtypen.

Kunnskapsbehov

Det er behov for en oversikt over arter som er tilpasset liv i og på snø og is.