Kartleggingsenheten omfatter sterkt endret mark med gressdekte plenarealer med eller uten busker og trær. Arealene er oftest parker, plenarealer rundt bebyggelse, villahager og lignende steder.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter plener, parker og andre opparbeidete og beplantede arealer med et intensivt hevdregime, som hyppig plenklipp, gjødsling, vanning og sprøyting. Dette er ikke jordbruksmark, men områder i bebyggelse eller på kirkegårder og rundt minnesmerker, grasdekte friluftsområder og lignende steder. Typen karakteriseres av innsådde og plantede arter. I tillegg forekommer en varierende artssammensetning av "ugess", tråkkvegetasjon og andre ruderatarter. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, men eksempler på noen arter er gitt i tabellen under.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Planerte områder i byer og tettsteder eller på kirkegårder og rundt minnesmerker. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter