Åpen engpreget vegetasjon dominert av gras og urter.

Økologisk karakteristikk

Dette er tidligere åker eller gjødslet eng som i lang tid har vært hevdet som ekstensivt drevet eng (slått eller beite, uten eller med lite gjødsling, ikke sprøyting), og derfor overfladisk minner om semi-naturlig eng. Artssammensetningen har tydelig innslag av arter forbundet med dyrket mark, som innsådde arter, åkerugras og nitrofile arter, men har også fellestrekk med semi-naturlige engtyper. Dette kan være tidligere åkerlapper omgitt av semi-naturlig eng, eller tidligere gjødslede enger som ikke har vært gjødslet på lang tid, der semi-naturlige engarter har etablert seg. Variasjon innen typen og overganger mot semi-naturlig eng er mangelfullt undersøkt. Trolig variasjon i artssammensetning etter kalkinnhold og jordfuktighet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

På tidligere innmark, ofte nær gårder. Jevn overflatestruktur.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper