Starter som åpne arealer uten vegetasjonsdekke etter tørrlegging av elvebunn. Over tid finner det sted en gradvis økning i vegetasjonsdekke fra spredte pionerarter, via økende feltsjikt og til slutt kan det etableres et sluttet tresjikt.

Økologisk karakteristikk

Tørrlagt elvebunn er arealer som tidligere har vært elvebunn, men som nå er tørrlagt i forbindelse med vannkraftutbygging eller andre inngrep. Etter tørrlegging vil arealet være uten vegetasjon og karakterisert av egenskapene ved elvebunnen, dvs. med varierende substratforhold fra mudderflater til steindekt mark. Over tid vil det foregå en gradvis tilvoksing med hjemmehørende arter fra tilgrensende vegetasjon. Artssammensetningen vil derfor variere med markegenskapene og med spredning av hjemmehørende arter fra vegetasjonen i områdene rundt. Ofte innslag av forstyrrelsestolerante "ruderatarter". Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er det ikke satt inn tabell over diagnostiske arter. Over tid vil vegetasjonen utvikle seg mot en ettersuksesjontilstand som varierer etter de økologiske forholdene på stedet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i tilknytning til elver. Nylig tørrlagt elvebunn ses oftest tydelig i flybilder, mens arealer med etablert vegetasjonsdekke kan ha samme utseende som tilgrensende naturtyper.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper