Omfatter tidligere våtmark som er varig endret gjennom drenering. Kartleggingsenheten har derfor gjerne åpne grøfter og dreneringskanaler, ofte nokså dype, med blottlagt torv. Det kan være varierende dekning i felt- og bunnsjikt, men som regel restpopulasjoner av torvmoser i bunnsjiktet. Arealet er svært ofte tilplantet med trær, gjerne gran.

Økologisk karakteristikk

Sterkt endret tidligere våtmark omfatter irreversibelt drenerte og gjennomgripende endret våtmark på tidligere torvmark, som åpen myr og myrskogsmark. Torvnedbrytning og endring i det hydrologiske systemet er så omfattende at definisjonen av våtmarkssystem ikke lenger gjelder og arealet har blitt til et sterkt endret fastmarkssystem. Våtmark defineres som "mark med grunnvannsspeil tilstrekkelig nær markoverflaten, eller så rikelig tilførsel av overflatevann, at organismer som er tilpasset liv under vannmettete forhold eller som krever god og stabil vanntilgang forekommer rikelig". Tydelige spor etter tidligere torvmark finnes som regel fortsatt. Etter drenering av myr skjer endringer i artssammensetningen relativt raskt, og med myr- og våtmarksarter som utgangspunkt. Artssammensetning vil derfor inneholde restpopulasjoner av arter tilknyttet torvmark og arter som etableres fra omkringliggende fastmarksvegetasjon, og vil derfor variere fra sted til sted, dels også ut fra kalkinnhold. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er det ikke satt inn tabell over diagnostiske arter. Oftest er dette drenerte myrer som er tilplantet med trær, og typen kjennetegnes da gjerne ved dype grøfter, tresjikt og en blanding av myrarter og fastmarksarter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest flatt terreng. Kjennetegnes av grøfter og dreneringskanaler. Tilplantede arealer kan være vanskelig å skille fra øvrig skog på flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper