Mangler busksjikt. Svært artsfattig feltsjikt av graminider med spredte innslag av noen få lite næringskrevende urter, sjelden litt lyng. Bunnsjikt hovedsakelig dominert av moser og noe lav.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. T7-C-1 finnes i skråninger på svært kalkfattig, veldrenert jord som til tider kan tørke ut. Forekommer i LA og MA i nedre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside eller fjellhei. Musøre er vanlig. Finnskjegg kan dominere i oseaniske fjell. Skilles fra rikere snøleier ved mangel på kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O3-C1. Mest vanlig i LA.

Viktigste forvekslingstyper