Svært artsrik vegetasjon dominert av lågurter og graminider. Mangler lyngarter, men har lavvokste viere. Bunnsjikt av moser. Lite lav.

Økologisk karakteristikk

Typen forekommer på svært kalkrik, jorddekt fastmark i hellende terreng med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei eller lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i juni/juli og gir god markfuktighet og nokså lang vekstsesong. Stort innslag av kalkkrevende arter i feltsjiktet, der rynkevier dominerer og flere svakt næringskrevende arter fra fattigere lesider mangler.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Sterk kalkrik vegetasjonen har nesten alltid et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet, men mest i snørike fjell.

Viktigste forvekslingstyper