Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av lyng og lavvokste urter og gras, ikke sjelden med spredte busker, kratt og små trær. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt varierende, ofte med tørketolerante moser.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på intermediære bergarter, i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk i hellende terreng på soleksponerte lokaliteter langs kysten. Finnes på hyller og som jorddekte arealer bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutvikling på berg foregår langsomt.  Arter fra fattig lyngmark og noe mer kalkkrevende arter inngår. Mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Som regel små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. FF: Ofte grønn farge ved innslag av busker, ellers lys til mørk brun avhengig av lyngdekning. Ujevn tekstur ved innslag av busker, kratt og små treslag. Tekstur og farge varierer innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper