Åpen kalkfattig grunnlendt lavmark består av åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Kartleggingsenheten er dominert av lyngarter og tørketolerante urter og gras og med tørketolerante moser og lav i bunnsjiktet. Krypende einer kan forekomme. Ofte er feltsjiktet glissent med mye naken jord og berg i dagen.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på sure bergarter, i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørkeutsatthet, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk på tørkeutsatte koller i sprekkedalslandskap (Østfold, sørlandskysten). På hyller og bergsprekker og andre jorddekte arealer i tilknytning til nakent berg, både i åpninger i skog og langs kysten på steder der også primær suksesjon etter landheving gjør at jordsmonnutviklingen går langsomt. Artssammensetning med tørketolerante, lyselskende surbunnsarter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark, og dominert av lav i bunnsjiktet. Tørketålende karplanter, ofte glissen vegetasjon. Forekomst av jordboende karplantearter skiller fra nakent berg som domineres steinboende lav og moser.

Merk at åpen grunnlendt mark i lavlandet (det vil si under skoggrensa) og som omgis av boreal hei (T31) eller semi-naturlig eller sterkt endret jordbruksmark (T32, T34, T45 etc.), per definisjon skal inkluderes i natursystem-hovedtypene den grenser til. Dette prinsippet er nærmere forklart under T2 i artikkel 3. Det betyr f.eks. at det ikke er rom for en stripe av åpen grunnlendt mark (T2) mellom nakent berg (T1) og semi-naturlig eng (T32).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. Flyfoto: Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da meget jevn tekstur. Med økende lyngdekning blir fargen mer brunlig. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper