Sterkt endrete marine vannmasser omfatter vannmassene i fysisk avgrensete saltvannsforekomster (fjorder, poller og litoralbasseng) som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske (regulering av terskelhøyde for poller etc.), kjemiske inngrep (irreversibel forurensning, eutrofiering etc.) eller biologiske inngrep (utsetting av fiskearter, rømming fra fiskeoppdrettsanlegg el.l. som gjennomgripende har endret den trofiske strukturen og dermed artssammensetningen, etc.), samt vannmassene i kunstige vannforekomster (saltvannsbasseng, saltverk, friluftsakvarier etc.). Sterkt endret bunn medfører ikke nødvendigvis at vannmassene skal karakteriseres som sterkt endret.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Omfatter kystvannmasser som blir klassifisert som sterkt modifisert i henhold til Vannveilederen (jf. Vannrammedirektivet; Anonym 2013). Begrepet sterkt modifisert vannforekomst er definert som «forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av Vannforskriften § 5.»

Variasjon

Artssammensetningen i sterkt endrete marine vannmasser avhenger av type og omfang av inngrep som er årsaken til den sterke endringen. Sannsynligvis finnes så store individuelle variasjoner mellom sterkt endrete marine vannmasser at de vanskelig lar seg kategorisere. Tentativt er hovedtypen delt inn i de samme fire grunntypene basert på sterk endring av vannmasser (SY) som F5 Sterkt endrete innsjøvannmasser.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

F4 er delt i 4 GT for 4 tLKM SY.