Omfatter ulike suksesjonstrinn fra helt vegetasjonsfrie silt- og leirdekte flater og arealer med kun spredte pionerarter til tettere vegetasjonsdekte arealer der både busker og trær også har etablert seg.

Økologisk karakteristikk

 Sterkt endret fastmark med silt- og leirdekke omfatter all fastmark som gjennom omfattende inngrep har fått et nytt løsmassedekke med silt og leire, slik at det ligger til rette rask suksesjon. Har et topplag av silt og leire som koloniseres så raskt at en ettersuksesjonstilstand kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år. Deponier av masser som ikke er planert og tilsådd hører til denne hovedtypen. Typiske eksempler er områder hvor det er deponert silt og leire i forbindelse med mudring, utbygging eller annen anleggsvirksomhet, leirhauger og lignende "skrotemark"-arealer. Vegetasjonen er sammensatt av naturlig hjemmehørende arter og forstyrrelsestolerante "ruderatarter" og varierer fra sted til sted avhengig blant annet av spredning fra omkringliggende vegetasjon. Har ofte sterkt innslag av fremmede arter, især i bynære strøk i sør. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er det ikke satt inn tabell over diagnostiske arter. Skilles fra annen sterkt endret fastmark etter substrattype. En tidlig suksesjonsfase dominert av små pionermoser og karplanter er typisk på silt- og leirdekt mark, men mer høyvokste "ruderatarter" etableres raskt. Typen kan gå over til skog når ettersuksesjonstilstanden er nådd, dvs. når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Synlighet i flyfoto varierer avhengig av vegetasjonsdekket, men typen forekommer oftest i tilknytning til veier, bolig- og industriarealer og lignende opparbeidet areal.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1. Over hele landet, men mindre vanlig i fjellet.

Viktigste forvekslingstyper