Mangler busksjikt. Relativt artsfattig feltsjikt av graminider og urter, sjelden litt lyng. Bunnsjikt hovedsakelig av moser, noe lav.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. T7-C-2 finnes i skråninger på relativt kalkfattig og veldrenert jord som til tider kan tørke ut. Forekommer i LA og MA i nedre deler av rabb-snøleiegradienten. Musøre vanlig. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside eller fjellhei. Skilles fra fattigere snøleier med innslag av middels kalkkrevende graminider og urter og mot rikere typer ved mangel på kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng. Noe grønnlig i farge pga. nikkemoser.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Mest vanlig i LA.

Viktigste forvekslingstyper