Kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie karakteriseres av et artsrikt feltsjikt med lavvokste middels kalkkrevende urter og graminider, særlig av starr. Bunnsjiktet kan være dårlig utviklet, men har forekomst av fuktighetskrevende moser.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid, tilsvarende som for moderate snøleier. Snøen smelter som oftest ut i juni. Finnes på fastmark i skråninger med noe kalkholdig jord med overrisling av smeltevann fra snøfonner mesteparten av sesongen. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Se T7-C-12 for skille mot våtsnøleier (V6). Skilles fra fattigere typer med forekomst av flere middels kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I skråninger på svakt hellende mark, ofte nedenfor snøfonner

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper