Vegetasjonsfritt substrat av sand, grus, stein eller blokker.

Økologisk karakteristikk

Natursystemet forekommer nederst i snøleiegradienten i hele fjellet der snøen smelter så seint ut at vegetasjonsperioden blir for kort til at vegetasjon kan etableres. Smelter ikke ut hvert år. T7-C-11 inkluderer vegetasjonsfrie snøleier på både kalkfattig og kalkrik berggrunn. Inkluderer også arealer som har vært dekket av varige snøfønner, men som er smeltet ut grunnet høyere temperatur.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt eller konkavt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1. Mest i MA og HA.

Viktigste forvekslingstyper

Ingen