Vegetasjonsfritt snøleie karakteriseres av vegetasjonsfritt substrat på sand og grus, spredt forekommer også stein eller blokker.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten forekommer nederst i snøleiegradienten i hele fjellet der snøen ikke smelter hvert år og/eller smelter så seint ut at vegetasjonsperioden blir for kort til at vegetasjon kan etableres. T7-C-11 inkluderer vegetasjonsfrie snøleier på både kalkfattig og kalkrik berggrunn.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt eller konkavt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1. Mest i MA og HA.

Viktigste forvekslingstyper

Ingen