Åpen steindominert naken rasmark med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig ur består av steiner som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Tørketålende karplanter kan etableres på toppen av steiner som har ligget i ro lenge. Kalkfattig ur skilles fra annen rasmark ut fra størrelsen på forvitringsmaterialet med dominans av stein (størrelse mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i berggrunnen. Kalkfattig ur mangler kalkkrevende moser og lav. Naturtypen omfatter kalkfattig ur som er tørkeutsatt, mens fuktig ur tilhører T13-C-11. Med uttørkingseksponering menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-2 er luftfuktigheten lav (temmelig til svært uttørkingseksponert). Uttøringseksponering er blant annet avhengig av soleksponering, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke dekket av tett tresjikt, og i S-SV-vendte bratte skråninger. Ustabile steinurer inngår også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper