Svært artsrik vegetasjon med spredte buskvekster og et lavt feltsjikt av dvergbusker, urter og graminider. Velutviklet bunnsjikt av lav med innslag av tørketilpassende moser.

Økologisk karakteristikk

Typen opptrer på kalkrik, jorddekt fastmark rett nedenfor rabb eller på store avblåste flater i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabb-snøleiegradienten. Snødekket er tynt og ustabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir liten markfuktighet og lang vekstsesong. Noe fuktigere enn T3-C-6. Skilles mot fattigere typer ved noe innslag av kalkkrevende urter og moser, og mindre lavdekke. Røsslyng erstatter dvergbjørk i O2.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Lys farge pga. høy lavdekning.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper