Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker og små trær som sannsynligvis ikke vil bli gamle. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt med tørketolerante moser.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter. Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer, bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Finnes også i landhevingsområder langs kysten med langsom jordsmonnutvikling og primær suksesjon på berg. Noe mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra sterkt kalkrik lyngmark (T2-C-7) ved mangel på kalklågurtindikatorer. T2-C-5 domineres av jordboende arter, mens nakent berg kun inneholder steinboende lav, moser og enkelte karplanter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Ofte grønn farge, men mørkner når busksjikt finnes, og blir brunlig ved høy lyngdekning. Tekstur i flyfoto jevn når busksjikt mangler. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper