Kalkfattig leside består av artsfattig, bærlyng-dominert vegetasjon, i blant med lavvokst einer-, dvergbjørk- eller gråvierkratt og/eller glissent feltsjikt av lite kalkkrevende urter og gras. Bunnsjiktet er mose-dominert, som regel med innslag av lav. Lav dominerer i kontinentale områder.

Økologisk karakteristikk

På svært kalkfattig mark i hellende terreng med podsolprofil og med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA omtrent midt i rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei og lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i juni/juli og gir god markfuktighet og nokså lang vekstsesong. Et oversjikt av nøysomme vedvekster som einer, sølvvier, lappvier og/eller dvergbjørk kan finnes. Musøre og skrubbær kan dominerei oseaniske områder. Mangler intermediære og kalkkrevende arter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger.

Viktigste forvekslingstyper