Fast berg uten vegetasjon eller med noe lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller mindre bergvegger på steder med langvarig snødekke i fjellet, som smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Relativt fuktige forhold grunnet sein utsmelting med overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut og ved forekomst på litt kalkfattige til svakt intermediære bergarter. Artssammensetning dårlig kjent og arter i artstabelen er foreløpige og kan bli endret. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser. Arter tilpasset sterkt intermediære eller rikere berggrunn mangler. Variasjon i artssammensetning kanskje også knyttet til avvikende kjemisk sammensetning.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA og ASHTZ, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper