Homogen eng karakterisert av innsådde arter for grasproduksjon.

Økologisk karakteristikk

Oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av grasvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo) og/eller til beite, og som er dominert av innsådde grasarter. Skilles fra engaktig oppdyrket mark (T40) ved å være mer intensivt drevet, først og fremst sterkere gjødslet og preget av innsådde grasarter og kløver. Til forskjell fra mer intensivt drevne, enger (T45-C-2, T45-C-3) kan oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg være upløyd eller pløyd med lengre mellomrom, og engene er preget av mindre gjødsling og sprøyting. Ugrasvegetasjon med kortlevde og nitrofile arter og flerårige arter i engkanten inngår i typen. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Større homogene flater, ofte i noe bratt eller kupert terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.

Viktigste forvekslingstyper