Sterkt endret mark med grasdekte plenarealer med eller uten busker og trær.

Økologisk karakteristikk

Typen omfatter plener, parker og andre opparbeidete, beplantede arealer med et intensivt hevdregime, som hyppig plenklipp, gjødsling, vanning og sprøyting.  Dette er ikke jordbruksmark, men områder i bebyggelse eller på kirkegårder og rundt minnesmerker, grasdekte friluftsområder og lignende steder. Typen karakteriseres av innsådde eller plantede arter. I tillegg forekommer en varierende artssammensetning av "ugress", tråkkvegetasjon og andre ruderatarter. Eksempler på noen slike arter er gitt i tabellen under.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Planerte områder i byer og tettsteder eller på kirkegårder og rundt minnesmerker. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper