Omfatter ulike suksesjonstrinn fra helt vegetasjonsfrie sand- eller grusdekte flater og arealer med kun spredte pionerarter til tettere vegetasjonsdekte arealer der både busker og trær har etablert seg.

Økologisk karakteristikk

Sterkt endret fastmark med sand-, grus eller steindekke omfatter all fastmark som gjennom omfattende inngrep har fått et nytt overveiende uorganisk løsmassedekke med sand eller grus, slik at det ligger til rette rask suksesjon. Har et overveiende uorganisk topplag av sand eller grus som koloniseres så raskt at ettersuksesjonstilstanden kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år. Områder med sand og grus mellom steiner, som forventes å ha rask suksesjon inngår her, mens blokkdeponier med langsom suksesjon tilhører T39-C-1. Masseuttaksområder og deponier som ikke er planert og tilsådd hører til denne hovedtypen. Typiske eksempler er grus- og sandtak, parkeringsplasser, veifyllinger, sand- og grustipper, steintipper og lignende "skrotemark"-arealer der det er påfylt sand , grus og stein i forbindelse med utbygging og annen anleggsvirksomhet. Vegetasjonen er sammensatt av naturlig hjemmehørende arter og forstyrrelsestolerante "ruderatarter" og varierer fra sted til sted avhengig blant annet av spredning fra omkringliggende vegetasjon. Har ofte sterkt innslag av fremmede arter, især i bynære strøk i sør. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er det ikke satt inn tabell over diagnostiske arter. Typen skilles fra annen sterkt endret fastmark etter substrattype. En tidlig suksesjonsfase dominert av små pionermoser og karplanter er typisk mark, men mer høyvokste "ruderatarter" etableres oftest raskt. Typen kan gå over til skog når ettersuksesjonstilstanden er nådd, dvs. når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Synlighet i flyfoto varierer avhengig av vegetasjonsdekket, men typen forekommer oftest i tilknytning til veier, bolig- og industriarealer og lignende opparbeidet areal.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1. Over hele landet, men mindre vanlig i fjellet.

Viktigste forvekslingstyper