Skjellsanddominert substrat uten eller med spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras.

Økologisk karakteristikk

Typen omfatter grov skjellsanddominert mark på eksponerte strender, der suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført på grunn av værutsatthet og landheving. Dannes på steder der grov skjellsand blir holdt åpen på grunn av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong. Kan variere fra nakne skjellbanker til skjellsandstrender med spredt plantedekke. Grensa for nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Strandenger dannes på fine sedimenter mer beskyttede steder. Mangelfull kjent, eksempler på arter som kan inngå finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i supralitoralbeltet. Lyst grå til brune farger i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper