Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte, rasutsatte skråninger med så sterk forstyrrelse, at vegetasjonen er glissen og usammenhengende Ustabilt rasmateriale grunnet stadige ras.

Økologisk karakteristikk

Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei omfatter deler av talusskråninger der ras forekommer svært ofte, slik at marka er ustabil og sluttet vegetasjon ikke utvikles. Betinges av svært hyppig tilførsel av rasmateriale (snø, steiner) ovenfra. Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei er en dårlig kjent type og artssammensetningen er derfor lite kjent. Artstabellen nedenfor er derfor foreløpig. Typen kjennetegnes også ved redusert artsantall på grunn av de ustabile forholdene med sterkt raspreg. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.

Viktigste forvekslingstyper