Blokkdominert rasmark med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur består av store blokker som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Karplanter kan etableres på toppen av store blokker. Intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur skilles fra annen rasmark ved dominans av svært grovt forvitringsmateriale, vesentlig store blokker (størrelse mellom ca. 26 og 410 cm), og ut fra kalkinnhold i berggrunnen. Typen har noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattige typer, men mangler kalkkrevende moser og lav. Den er ikke tørkeutsatt og karakteriseres også av mer fuktige forhold. Med uttørkingseksponering menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-12 er luftfuktigheten relativt høy og stabil (ikke uttørkingseksponert eller svært eller temmelig lite uttørkingseksponert). Uttøringseksponering er blant annet avhengig av soleksponering, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange daler eller i N-NØ-vendte lisider. Ustabile blokkrike urer inngår også i typen. De største blokkene i en rasmark transporteres lengst ned og i en talusskråning vil blokker oftest finnes i nedre del. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper