Består oftest av lavvokst vegetasjon med både ettårige og l flerårige urter og gras på driftmateriale i flomsonen langs store innsjøer.

Økologisk karakteristikk

 Ferskvannsdriftvoll forekommer spredt i supralitoral- og øvre geolitoralbeltet langs store innsjøer som tilføres betydelige mengder mer eller mindre grovt organisk materiale, f.eks. kvister, løv, dødt plantemateriale fra helofyttbelter, rakler, pollen og lignende. Ferskvannsdriftvoller har relativt klare likheter med driftvoll i saltvannssystemer, og har, i likhet med disse, sterkt innslag av nitrofile arter, deriblant karakteristiske pionérarter som f.eks. sumpforglemmegei Myosotis laxa, vasspepper Persicaria hydropiper og nikkebrønsle Bidens cernua. Forekommer vanligvis på finmaterialrik grunn, på fuktig og næringsrik mark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer på strender i flomsonen langs store innsjøer. Dekker trolig små arealer og er da vanskelig å identifisere på flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-SB, O3-OC. Utbredelse lite kjent. Trolig hovedsakelig i lavlandet.

Viktigste forvekslingstyper