Fuglefjell-høgstaude-enger er tett og frodig gras- og urtedominert engvegetasjon som forekommer mest typisk i bratte skråninger under fuglefjell. Typen kan også forekomme på holmer og nes langs kysten med høy fugletetthet.

Økologisk karakteristikk

Fuglefjell-høgstaude-enger dannes i skråninger under og i fuglefjell. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og nitrogen, som mer eller mindre overstyrer variasjon knyttet til mineralnæring langs kalkinnholdgradienten. På fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Engene er fattige på moser og lav mangler som regel. Innenfor typen er det variasjon i artssammensetning knyttet til mengde fosfor og nitrogen. Skilles fra kildepåvirkede fuglefjellenger ved å ha mindre innslag av arter som favoriseres av frisk kildevann, som høgstauder. Oftest artsfattig, da kun et fåtall arter tåler sterk naturlig gjødsling. Fuglefjell-enger beites ofte av sau.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skilles fra omkringliggende berg ved tydelig grønnfarge. Ofte skyggeeffekter på bilder på grunn av hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.

Viktigste forvekslingstyper